Kaderrichtlijn Mariene Strategie

Ook bij de milieubescherming van de zee speelt de EU een rol. De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht elke Europese lidstaat tot het vaststellen van een mariene strategie, gericht op bescherming, behoud en herstel van het mariene milieu waarbij tevens een duurzaam gebruik van de Noordzee wordt gegarandeerd.

De Nederlandse overheid heeft bovenstaande begroting opgesteld voor het uitvoeren van de Mariene Strategie 2013-2020 (bovenstaande getallen x 1 mln €).

De Nederlandse overheid heeft bovenstaande begroting opgesteld voor het uitvoeren van de Mariene Strategie 2013-2020 (bovenstaande getallen x 1 mln €). Noordzeeloket

De KRM verplicht Nederland tot activiteiten om uiterlijk in 2020 in hun mariene wateren een goede milieutoestand te bereiken of te behouden. Die goede milieutoestand wordt bepaald aan de hand van elf thema’s: biodiversiteit, exoten, (commerciële) visbestanden, voedselwebben, zeebodemintegriteit, hydrografie, vervuilende stoffen en eutrofiëring, zwerfvuil, en onderwatergeluid. Voor veel van deze thema’s, zoals visserijbeleid en beschermde gebieden op zee, is er al aparte regelgeving. Toch is het belangrijk die thema’s mee te nemen in de kaderrichtlijn, want samen met andere beleidsterreinen zijn ze van belang voor de beoordeling van de goede milieutoestand.

De activiteiten zijn voor het Nederlandse deel van de Noordzee door de Regering vastgelegd in de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee. Voor de visserij komen daar veel belangrijke thema’s in terug, waaronder beschermde gebieden, visserijbeleid, vervuilende stoffen en zwerfvuil op zee. In de kader van de Mariene Strategie is de visserij betrokken bij het terugdringen van zwerfvuil op zee en neemt het deel aan de Green Deal ‘Visserij voor een Schone Zee’.